PODMIOTY UPRAWNIONE DO WNIESIENIA APELACJI

Osoby, które mogą wnieść apelacji w postępowaniu cywilnym

Uprawnionymi do wniesienia apelacji są przede wszystkim strony procesowe, a co do współuczestnictwa procesowego - również samodzielnie każdy ze współuczestników. Jednakże współuczestnik sporu nie jest uprawniony do wniesienia apelacji przeciwko drugiemu współuczestnikowi, występującemu po tej samej stronie procesowej, nawet jeżeli rozstrzygnięcie sądu odnoszące się do drugiego współuczestnika oddziaływało na jego prawa lub obowiązki.

Współpozwanemu w procesie nie przysługuje prawo zaskarżenia wyroku w części oddalającej powództwo (w całości lub w części) w stosunku do pozostałych pozwanych także wówczas, gdy uwzględnienie powództwa (w całości lub w części) w stosunku do innych pozwanych mogłoby mieć wpływ na zakres odpowiedzialności tego skarżącego. Zaskarżenie wyroku w części oddalającej powództwo względem innych pozwanych może nastąpić tylko przez powoda (I PR 245/67). Apelacja  pozwanego w części zaskarżającej oddalenie powództwa w stosunku do współpozwanego podlega - jako niedopuszczalna - odrzuceniu, zaś w części zaskarżającej uwzględnienie powództwa - podlega merytorycznemu rozpoznaniu (III CZP 34/91). Współpozwanemu będącemu w procesie współuczestnikiem koniecznym i jednolitym nie przysługuje legitymacja do zaskarżenia wyroku oddalającego powództwo w stosunku do drugiego współuczestnika (III CZP 112/91).

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 25 kwietnia 1980 r. (III CZP 21/80) osoba, w stosunku do której z naruszeniem art. 194 i n. został wydany wyrok, uprawniona jest do jego zaskarżenia apelacją.

Współpozwanemu w procesie nie przysługuje prawo zaskarżenia wyroku w części oddalającej powództwo w stosunku do pozostałego pozwanego także wówczas, gdy uwzględnienie powództwa w całości lub w części wpływa na zakres odpowiedzialności tego skarżącego. Zaskarżenie wyroku w części oddalającej powództwo wobec innych pozwanych może nastąpić tylko przez powoda (II CKN 1413/00).

Prawo do wniesienia apelacji przysługuje także interwenientowi ubocznemu, z tym jednak zastrzeżeniem, że apelacja wniesiona przez interwenienta niesamoistnego może być pozbawiona skutków w następstwie złożenia przez stronę, do której interwenient przystąpił, oświadczenia, że nie popiera jego apelacji (II CKN 1413/2000).

Apelację może wnieść rónież prokurator niezależnie od tego, czy brał udział w postępowaniu przed sądem I instancji. Orcz tego prawo do zaskarżenia orzeczenia przysługuje także organizacji społecznej, inspektorowi pracy i powiatowemu (miejskiemu) rzecznikowi konsumentów. Legitymację do wniesienia apelacji ma także następca prawny strony.

Osoba, w stosunku do której z naruszeniem art. 194 i nast. kpc został wydany wyrok, uprawniona jest do jego zaskarżenia apelacją (III CZP 21/80).

Strona nie może skutecznie zrzec się prawa wniesienia apelacji zarówno gdy złoży takie oświadczenie przed sądem I instancji po wydaniu przezeń wyroku, jak i wtedy, gdy strony zawarliby odpowiednie porozumienie. W rezultacie dla strony, która zrzekłaby się apelacji, nie wynikają żadne ujemne skutki procesowe.

Jeżeli poszukują Państwo prawnika w celu przygotowania apelacji prosimy zapoznać się z ofertą naszych usług zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT

Adres:

ul. Karola Marcinkowskiego 1 lok. 2, 85-056 Bydgoszcz

Tel.:

537 705 790

Email:

kontakt@mflegal.pl