SPRAWY APELACYJNE

Sprawy, w których można wnieść apelację

Apelację można wnieść od wyroku w procesie i postanowienia co do istoty sprawy wydanego w postępowaniu nieprocesowym (bezspornym).

Apelacja przysługuje od wyroku wstępnego, częściowego, uzupełniającego oraz wydanego na skutek wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego. Od wyroku zaocznego apelację może wnieść tylko powód. Apelację można wnieść tylko od wyroku istniejącego.

Wnoszenie środków odwoławczych od wyroku częściowego dopuszczalne jest tylko w tym zakresie, w jakim wyrok częściowy rozstrzygnął już o roszczeniach pozwu. Z tego względu nie jest dopuszczalna apelacja   w przedmiocie odsetek za okres nie objęty wyrokiem częściowym (I CR 410/68).

W doktrynie sporna jest konieczność istnienia interesu prawnego w zaskarżeniu orzeczenia. Interes prawny w zaskarżeniu zachodzi nie tylko wówczas, gdy orzeczenie zostało wydane niezgodnie ze zgłoszonym żądaniem, ale także wtedy, gdy z takiego rozstrzygnięcia strona nie może odnieść tych wszystkich korzyści jakie powinno zapewnić wolne od wad orzeczenie sądu (I ACa 122/2006).

Strona ma interes prawny, gdy istnieje obiektywna potrzeba zmiany lub uchylenia orzeczenia albo gdy strona uzyskała dla siebie orzeczenie nieuzwględniające jej żądań i wniosków (I ACa 137/2003).

Również pozwany ma interes w zaskarżeniu wyroku oddalającego powództwo w określonej części, gdy jego oddalenie w tej części nastąpiło jedynie wskutek uznania przez sąd zasadności wzajemnego roszczenia pozwanego i uznania, iż przez potrącenie nastąpiło wzajemne umorzenie wierzytelności stron (I CR 538/68).

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z wyniku postępowania cywilnego prosimy zapoznać się z zakresem naszych usług w zakresie wnoszenia apelacji przedstawionym tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT

Adres:

ul. Karola Marcinkowskiego 1 lok. 2, 85-056 Bydgoszcz

Tel.:

537 705 790

Email:

kontakt@mflegal.pl