WYMOGI FORMALNE APELACJI

Wymagania formalne dla wniesienia apelacji w postępowaniu cywilnym

Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:

  • oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;
  • zwięzłe przedstawienie zarzutów;
  • uzasadnienie zarzutów;
  • powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później;
  • wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żąda-nej zmiany lub uchylenia.

W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia. Wartość ta może być oznaczona na kwotę wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad żądanie.

Nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia braków formalnych środka odwoławczego powoduje, że nie może nastąpić jego odrzucenie wskutek niewykonania tego wezwania, zwłaszcza wówczas, gdy jest kierowane do osoby niezorientowanej w regulacjach procesowych dotyczących uzupełnienia braków formalnych pism procesowych (III UZ 20/2004).

Brak odpisów załączników apelacji, nieusunięty w wyznaczonym terminie, powoduje jej odrzucenie (II CKN 610/99 ).

Jeżeli apelacja została podpisana przez stronę, to nie może być odrzucona ze względu na brak podpisania jej odpisów, choćby sąd wezwał do dopełnienia tej czynności. Przepis art. 370 kpc o odrzuceniu apelacji, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie, dotyczy tylko rzeczywistych braków apelacji, które uniemożliwiają nadanie je prawidłowego biegu (I PKN 471/97).

Mylne oznaczenie pisma procesowego stanowiącego apelację   i inne oczywiste jego niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania we właściwym trybie jako apelacji, jeżeli pismo to zawierało oznaczenie zaskarżonego wyroku, przytoczenie podstaw apelacji i ich uzasadnienie oraz wniosek o jego zmianę (I PRN 5/95).

Zaskarżenie apelacją orzeczenia w całości wraz z wnioskiem o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa, względnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania obejmuje również rozstrzygnięcie o powództwie wzajemnym (V CKN 243/2000).

Brak w apelacji zwrotów ustawowych o zaskarżeniu wyroku „w całości” albo „w części” nie powoduje odrzucenia apelacji, jeżeli z użytych przez pełnomocnika będącego adwokatem odmiennych zwrotów w sposób jednoznaczny wynika zakres zaskarżenia (I CZ 19/2007).

Po upływie terminu do wniesienia apelacji nie jest dopuszczalna zmiana przedstawionych w niej zarzutów lub oparcie zaskarżenia na nowych zarzutach albo na podstawie nowości (V CKN 153/2000).

Brak przytoczenia w apelacji wniosku jest brakiem formalnym, który może zostać uzupełniony w trybie przewidzianym w art. 130 kpc (II UKN 6/99).

Nie jest oznaczeniem wartości przedmiotu zaskarżenia apelacji (art. 368 § 2 kpc) stwierdzenie, że wyrok oddalający powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy jest zaskarżony w całości, jeżeli w pozwie nie podano wartości przedmiotu sporu. Nie jest również takim oznaczeniem stwierdzenie, że wymagalne jest roszczenie o zapłatę wynagrodzenia, gdy nie jest ono przedmiotem sporu (I PZ 79/2001).

Strona wezwana do uzupełnienia braku apelacji przez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia, jest związana swoim oświadczeniem, a późniejsza zmiana wskazanej kwoty, dokonana na rozprawie apelacyjnej jest bezskuteczna (I CZ 115/2000).

Wątpliwości co do treści żądania pozwu nie można usuwać przez wezwanie do wskazania wartości przedmiotu zaskarżenia (I PKN 177/99). Przy oznaczaniu wartości przedmiotu zaskarżenia nie sumuje się należności dochodzonych pozwem głównym i wzajemnym (II CZ 9/99).

Termin

Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.

Wniesienie apelacji przez pełnomocnika strony, mimo że istniała przyczyna usprawiedliwiająca niedokonanie tej czynności procesowej w terminie (choroba), nie może obrócić się na jej niekorzyść. Jeżeli więc choroba pełnomocnika była tego rodzaju, że usprawiedliwiała złożenie apelacji po jej ustaniu wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, to wniesienie apelacji w czasie choroby, a więc ze starannością wyższą niż należyta, nie może prowadzić do oceny, iż przekroczenie terminu nastąpiło w sposób zawiniony (II PZ 20/2005).

Gdy prokurator, który nie bierze udziału w sprawie, złoży wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem, to termin do zaskarżenia liczy się od daty doręczenia mu orzeczenia z uzasadnieniem. Taki skutek następuje wtedy, gdy prokurator złożenie wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem połączy ze wstąpieniem do postępowania (V CZ 88/2003).

Doręczenie odpisu wyroku sądu pierwszej instancji z uzasadnieniem byłemu pełnomocnikowi strony po zawiadomieniu sądu przez mocodawcę o wypowiedzeniu pełnomocnictwa (art. 94 § 1 kpc) jest nieskuteczne i nie powoduje rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia apelacji (I PZ 58/2002 ).

Po upływie terminu do wniesienia apelacji nie jest dopuszczalna zmiana przedstawionych w niej zarzutów lub oparcie zaskarżenia na nowych zarzutach albo na podstawie nowości (V CKN 153/2000).

Ponowne doręczenie przez sąd pierwszej instancji wyroku z uzasadnieniem nie powoduje rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia apelacji, jeżeli poprzednie doręczenie zastępcze było prawidłowe (II UKN 687/99).

Niedopuszczalne jest oparcie postanowienia o odrzuceniu apelacji jedynie na dacie wpływu umieszczonej w wadliwej adnotacji (tzw. prezentacie), nie zawierającej stwierdzenia sposobu wniesienia jej do sądu. Jeżeli zachowanie terminu wniesienia apelacji budzi wątpliwości, sądy powinny korzystać z możliwości odebrania na posiedzeniu niejawnym od osoby wezwanej odpowiednich wyjaśnień (III CKN 1211/98).

Brak możliwości własnoręcznego sporządzenia apelacji (złamanie palca prawej ręki) nie usprawiedliwia przekroczenia terminu do jej wniesienia, gdy po ustąpieniu tej przyczyny strona udzieliła pełnomocnictwa adwokatowi, który w jej imieniu wniósł ten środek odwoławczy z wnioskiem o przywrócenie terminu (I PKN 385/98).

W granicach kontroli zachowania warunków formalnych apelacji, którą sąd II instancji przeprowadza mieści się również sprawdzenie zasadności przywrócenia uchybionego terminu do wniesienia apelacji (III CKN 471/97 ).

Stronie nie można przypisać winy w uchybieniu terminu do wniesienia apelacji, jeżeli zostało ono spowodowane wyłącznie omyłkową zamianą korespondencji, wyłącznie wskutek choroby osoby, którą posłużył się pełnomocnik strony (I PKN 127/98).

Pismo procesowe strony występującej w postępowaniu bez adwokata powinno być, niezależnie od nazwy, kwalifikowane zgodnie z jego treścią (II UKN 551/97).

Datą wniesienia apealcji  , nadanej w zagranicznym urzędzie pocztowym na adres właściwego sądu polskiego jest data przekazania przez ten urząd przesyłki listowej polskiemu urzędowi pocztowemu (IV CR 130/78).

Nieusuwalny brak uzasadnienia wyroku nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy na skutek apelacji wniesionej od tego wyroku (III CZP 38/99).

Okoliczność, że Sąd I instancji przeoczył spóźnienie żądania uzasadnienia wyroku i żądania nie odrzucił , a wyrok z uzasadnieniem doręczył stronie żądającej, nie ma wpływu na bieg terminu do wniesienia apealcji. Podobnie nie ma też wpływu na uprawnienia tej strony fakt, że strona przeciwna zgłosiła w terminie wniosek o sporządzenie uzasadnienia. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która w terminie tygodniowym od ogłoszenia jego sentencji zażądała sporządzenia uzasadnienia. Dla strony przeto, która nie zażądała sporządzenia uzasadnienia albo zażądała go w terminie spóźnionym, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym wpłynął termin do żądania uzasadnienia (I CR 435/65 ).

Będąc zdecydowanymi na wniesienie apelacji prosimy zapoznać się z ofertą naszych usług zaprezentowaną tutaj.

O NAS

MFLegal Kancelaria Radcy Prawnego zapewnia kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach działalności prowadzonej przez naszych Partnerów. Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach skarg kasacyjnych, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, a także prawa medycznego spadkowego, rozwódów i odszkodowań.

KONTAKT

Adres:

ul. Karola Marcinkowskiego 1 lok. 2, 85-056 Bydgoszcz

Tel.:

537 705 790

Email:

kontakt@mflegal.pl